Emacs library to communicate with Music Player Daemon (MPD, https://www.musicpd.org/), a flexible, powerful, server-side application for playing music.

Güncellendi 3 saat önce

Emacs library to communicate with Music Player Daemon (MPD, https://www.musicpd.org/), a flexible, powerful, server-side application for playing music.

Güncellendi 11 saat önce

Emacs user interface for Music Player Daemon (https://www.musicpd.org/), a flexible, powerful, server-side application for playing music.

Güncellendi 1 gün önce

dịch vụ THAI SẢN TRỌN GÓI VIP với mong muốn giúp các mẹ trải nghiệm hành trình đi sinh ở Việt Nam “như trời Tây”. Với đầy đủ các tiện ích cao cấp

Güncellendi 2 gün önce

Güncellendi 2 gün önce

Helps you control your GNU/Linux computer from Emacs

Güncellendi 1 hafta önce

Güncellendi 2 hafta önce

A JavaScript development environment for Emacs

Güncellendi 3 hafta önce

A makefile to facilitate checking Emacs packages

Güncellendi 3 hafta önce

Customizations and tweaks for mpdel

Güncellendi 1 ay önce

Emacs library to communicate with CouchDB databases.

Güncellendi 1 ay önce

Emacs user interface for Music Player Daemon (https://www.musicpd.org/), a flexible, powerful, server-side application for playing music.

Güncellendi 1 ay önce

Emacs user interface for Music Player Daemon (https://www.musicpd.org/), a flexible, powerful, server-side application for playing music.

Güncellendi 1 ay önce

Emacs library to communicate with [Music Player Daemon](https://www.musicpd.org/) (MPD), a flexible, powerful, server-side application for playing music.

Güncellendi 1 ay önce

Fetch OFX files and convert them into Ledger format

Güncellendi 1 ay önce

Emacs user interface to navigate Basecamp 3.

Güncellendi 1 ay önce

Emacs library to control Basecamp

Güncellendi 1 ay önce

A major mode for password-store

Güncellendi 1 ay önce

Emacs library to facilitate the creation of tabulated-list based UIs

Güncellendi 1 ay önce

Güncellendi 1 ay önce