Nicolas Petton nico

Geupdate 3 weken geleden

emacs.d
Emacs Lisp 0 0

My Emacs settings

Geupdate 4 maanden geleden

x
JavaScript 0 0

Geupdate 6 maanden geleden

Indium
Emacs Lisp 1 0

A JavaScript development environment for Emacs

Geupdate 8 maanden geleden

emacs-docker
Dockerfile 0 0

Geupdate 11 maanden geleden

pass
Emacs Lisp 0 0

A major mode for password-store

Geupdate 11 maanden geleden

emacs.cafe
HTML 0 0

Geupdate 11 maanden geleden

xref-js2
Emacs Lisp 0 0

Geupdate 11 maanden geleden

zerodark-theme
Emacs Lisp 0 0

Geupdate 1 jaar geleden

gulp-task-runner
Emacs Lisp 0 0

Run gulp tasks from Emacs

Geupdate 1 jaar geleden

pass-secrets.el
Emacs Lisp 0 0

Sync password-store and libsecret collections

Geupdate 1 jaar geleden

fr_book
TeX 0 0

Geupdate 1 jaar geleden

elbank
Emacs Lisp 0 0

Personal finances application for Emacs

Geupdate 1 jaar geleden

Build docker Images with all recent versions of Emacs and nodejs.

Geupdate 1 jaar geleden

khardel
Emacs Lisp 0 0

Emacs package integrating khard, a console cardav client

Geupdate 1 jaar geleden